Paslaugų
vertinimas

Mums svarbiausia

Jūsų sveikata

Pacientams


KREIPIMOSI Į ĮSTAIGĄ TVARKA
  1. Atvykę gydytis į stacionarą, pacientai kreipiasi į Priėmimo – skubios pagalbos skyrių. Su savimi būtina turėti: gydytojo siuntimą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą, vaiko gimimo liudijimą. Nedirbantys asmenys turi turėti kvitus, patvirtinančius sumokėtas privalomojo draudimo įmokas, arba dokumentus, patvirtinančius, kad pacientai draudžiami valstybės lėšomis (pensininko, invalido, moksleivio ar studento pažymėjimus, galiojantį darbo biržos pažymėjimą ir t.t). Atvykus be gydytojo siuntimo arba atvežus GMP, apie gydymosi stacionare būtinumą sprendžia Priėmimo – skubios pagalbos skyriaus gydytojas arba gydytojų konsiliumas.
  2. Pacientai, atvykstantys į gydytojų specialistų konsultacijas, kreipiasi į konsultacinės poliklinikos registratūrą ar priėmimo skyrių. Su savimi būtina turėti: asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, gydytojo siuntimą, valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą, vaiko gimimo liudijimą, sveikatos draudimo pažymėjimą arba dokumentus, patvirtinančius, kad yra draudžiami valstybės lėšomis (pensininko, neįgaliojo, moksleivio ar studento pažymėjimus, galiojantį darbo biržos pažymėjimą ar patys moka savarankiškojo sveikatos draudimo įmokas). Pacientui kreipiantis į Odos ir venerinių ligų kabinetą dermatovenerologo konsultacijos, gydytojo siuntimas neprivalomas. Konsultacinės poliklinikos ne darbo metu gydytojai specialistai skubos tvarka konsultuoja pacientus Priėmimo skyriuje.
  3. Teikiant būtinąją pagalbą, gydytojo siuntimas neprivalomas. Būtinosios medicinos pagalbos tvarką bei mastą reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004-04-08 įsakymu Nr. V-208 patvirtintas Būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikiamų tvarka bei mastas.
  4. Sveikatos priežiūros įstaiga dalyvauja mokymo procese. Mokymo proceso tikslas yra prisidėti rengiant aukštos kvalifikacijos sveikatos priežiūros specialistus, t.y. gydytojus, slaugytojus ir kt. Mokymo proceso pobūdis – tai studentų, rezidentų ir kitų asmenų (siekiančių įgyti tam tikrą medicininį išsilavinimą ar tobulinti profesinę kvalifikaciją) pacientų vizitacijos, įvairių tyrimo metodikų, diagnostinių ir gydomųjų procedūrų taikymas pacientams. Mokymo procesas yra griežtai kontroliuojamas sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų, turinčių teisę užsiimti atitinkamos rūšies medicinos ar slaugos praktika. Pacientas ar jo atstovas sutinka dalyvauti mokymo procese, jei susipažinęs su Vidaus tvarkos taisyklėmis pasirašytinai nepareiškia atsisakymo dalyvauti mokymo procese. Tokį atsisakymą pacientas gali pareikšti bet kuriuo metu kreipdamasis į jį gydantį gydytoją ir įrašydamas apie tai bei pasirašydamas medicininiuose dokumentuose (ligos istorijoje, ambulatorinėje kortelėje ir kt.).
SKUBIOS PAGALBOS TEIKIMO PROCEDŪRA

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRIENŲ LIGONINĖ

BŪTINOSIOS MEDICINOS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS

PROCEDŪRA 

Būtinoji medicinos pagalba teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl profesijų, darbų ir veiklos sričių darbuotojų bei transporto priemonių vairuotojų, buvusių kartu su nukentėjusiaisiais ar ligoniais nelaimingų atsitikimų ar ūmaus gyvybei pavojingo susirgimo vietose ir privalančių suteikti jiems pirmąją pagalbą, sąrašo patvirtinimo, taip pat įstatymų nustatytų kitų asmenų kompetencijos šiais klausimais nustatymo“ (Žin., 2003, Nr. 48-2123), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (Žin., 2003, Nr. 79-3605; 2004, Nr. 32-1030) ir 2003 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-357 „Dėl gaivinimo standartų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 64-2914). Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu 2002 m. balandžio 4 d. Nr. IX-836 „Žmogaus mirties registravimo ir kritinių būklių įstatymo pakeitimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-828 „Skubios chirurgijos, vaikų chirurgijos, oftalmologijos, otorinolaringologijos, akušerijos-ginekologijos, ortopedijos-traumatologijos paslaugų, teikiamų stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuose, sąrašas, bazinės kainos, teikimo Reikalavimai ir apmokėjimo tvarkos aprašas“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 12 d. Nr. V-485 įsakymu „Dėl Būtinosios medicinos pagalbos ir Būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2004, Nr.134-4882).

Dokumentai, reglamentuojantys būtinosios pagalbos teikimą, yra priėmimo skyriuje.

Skubioji medicinos pagalba yra kvalifikuota asmens sveikatos priežiūros paslauga, kurią teikia gydytojas arba gydytojas kartu su kitais asmens sveikatos priežiūros specialistais. 

Skubioji medicinos pagalba – tai tokia medicinos pagalba, kuri teikiama nedelsiant (1 kategorija), arba neatidėliotinai (2, 3 kategorijos), kai dėl ūmių klinikinių būklių, gresia pavojus paciento ir/ar aplinkinių gyvybei arba tokios pagalbos nesuteikimas laiku sukelia sunkių komplikacijų grėsmę pacientams. Skubioji medicinos pagalba pradedama teikiama ligoninės priėmimo skyriuje ir/ar reanimacijos – intensyvios terapijos skyriuose.

Būtinoji (pirmoji ir skubioji) medicinos pagalba teikiama visiems pacientams. Būtinoji medicinos pagalba teikiama etapais: pirmiausia suteikiama pirmoji medicinos pagalba, po to – skubioji institucinė pagalba. Kai kuriais atvejais tai gali būti vykdoma vienu metu. 

Kreipiantis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl skubiosios medicinos pagalbos gydytojo siuntimas neprivalomas.

Skubiosios medicinos pagalbos mastą, vadovaudamasis profesine kompetencija, šia tvarka ir kitais būtinosios pagalbos teikimą reglamentuojančiais teisės aktais, nustato pacientą apžiūrėjęs gydytojas. Jei į asmens sveikatos priežiūros įstaigą tuo pačiu metu atvyksta keli pacientai, kuriems reikalinga skubioji medicinos pagalba, ir pagalba visiems negali būti suteikta vienu metu, pirmiausia ji turi būti suteikta pacientams, kuriems reikalinga 1 kategorijos, po to – atitinkamai 2 ir 3 kategorijos pagalba.

Skubiosios medicinos pagalbos mastas ir indikacijos reglamentuotos aukščiau išvardintais dokumentais. 

Skubioji medicinos pagalba teikiama tol, kol paciento būklė tampa stabili ir tos būklės nebegalima priskirti nė vienai iš trijų kategorijų, įvardytų Skubiosios medicinos pagalbos masto lentelėje, arba pradedamas ilgalaikis paciento gyvybinių funkcijų palaikymas ir tokią būklę konstatuoja ne mažiau kaip trijų skirtingų specialybių gydytojų konsiliumas kartu su administracijos atstovu (darbo dienomis) arba su budinčiu terapeutu (nakties metu, išeiginėmis ir švenčių dienomis).

Paciento mirtį konstatuoja gydytojas.

Gimdyvei gimdymo metu teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos nepriskiriamos skubiajai medicinos pagalbai, tačiau budintis ginekologas ir/ar kitas specialistas turi suteikti gimdyvei reikalingą medicinos pagalbą.

Gydytojas, teikiantis skubiąją medicinos pagalbą, privalo raštu įforminti skubiosios pagalbos atvejį paciento dokumentuose (gydymo stacionare ligos istorijoje (forma 003/a), asmens sveikatos istorijoje (forma 025/a), medicinos dokumentų išraše (forma 027/a), siuntime tirti, konsultuoti ir gydyti (forma 028/a) ir kt.), išsamiai aprašyti paciento būklę, atitinkamai motyvuoti, bei aprašyti taikytus tyrimo ir gydymo metodus.

Duomenų apsauga

Duomenų subjekto teisės

 

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

Gerda Židanavičienė

tel.nr. 8 319 60465

el.paštas: dap@prienuligonine.lt


Įvertinkite mūsų paslaugas

<